SW | EN | FR

  Vanliga frågor om hälsa och fysisk aktivitet

Varför vill BMSL satsa på utökad fysisk aktivitet?

Hur kan BMSL säkra utökad fysisk aktivitet?

Hur mycket motion får eleverna i ”vanliga” svenska skolor idag?

Hur mycket motion får eleverna i Montessoriskolor idag?

Varför har antalet timmar motion per vecka i skolan minskat under åren?

Vad blir konsekvensen av för lite motion hos barn?

Hur kan man öka antalet timmar motion i veckan utan att det sker på bekostnad av den övriga undervisningen?

Krävs det extra personal för att öka den fysiska aktiviteten i skolan?

Vad är skillnaden på rörelse, fysisk aktivitet och motion?

Vad ska BMSL satsa på att öka: rörelse, fysisk aktivitet eller motion?

Hur ska en timme motion om dagen kunna genomföras?

Kommer undervisningen att blandas med rörelser eller är det tänkt att motion ska ske som en separat aktivitet?

Hur påverkar fysisk aktivitet den direkta prestationen i andra ämnen?

Vem kommer att handha den fysiska aktiviteten? Utbildad personal?

Vilka direkta hälsoeffekter kan uppnås, på kort respektive lång sikt?

Har BMSL plats för ordentlig fysisk aktivitet?

 
 
Varför vill BMSL satsa på utökad fysisk aktivitet?
Genom utökad daglig fysisk aktivitet kan vi medvetandegöra barnen och grundlägga vikten av fysisk aktivitet som grund för livslånga goda vanor och god hälsa. Barnen får möjlighet upptäcka glädjen i att röra sig och ökar sin koncentrationsförmåga vilket leder till förbättrad inlärningsförmåga. Fysisk aktivitet är också ett utmärkt sätt att på ett enkelt och instruktivt sätt lära sig främmande språk.

Hur kan BMSL säkra utökad fysisk aktivitet?
Genom att tillse att förutsättningarna i form av lokaler, utrustning, anpassad skolgård et c finns tillgängliga för barnen under hela skoldagen, men framför allt genom engagerad och utbildad personal som har förmågan att engagera och motivera barnen till fysisk aktivitet. Det måste också finnas en uttalad strävan från skolledningen att fysisk aktivitet som skolämne har lika stor prioritet som andra ämnen.

Hur mycket motion får eleverna i ”vanliga” svenska skolor idag?
Gymnastik/fysisk aktivitet är dessvärre inget ämne som är prioriterat i dagens svenska skola. Andelen fysisk aktivitet varierar från 1 timme i veckan till tre timmar i veckan beroende på tillgång på resurser och lokaler. Kvalitén på undervisningen är också beroende på tillgång på utbildad personal som är en bristvara. Detta tillsammans med att barnen inte längre rör sig lika mycket som förr på sin fritid, beroende på många olika faktorer, gör att effekten av den minskade fysiska aktiviteten blir extra stor. Larmrapporterna från olika forskningsgrupper som undersöker följderna av den minskande fysiska aktiviteten duggar tätt. Sammanfattningsvis kan man säga att barnen i ”vanliga” svenska skolor i dag får för lite motion för att upprätthålla en god hälsa.

Hur mycket motion får eleverna i Montessoriskolor idag?
Eleverna i Montessoriskolor får idag relativt sett mer motion än eleverna i den ”vanliga skolan”. I Montessoripedagogiken ingår ämnet rörelse och varje Montessoriskola har sitt eget rörelserum (se nedan). Dessutom sitter barnen inte passivt ner vid sina bord i ett visst bestämt rum under skoldagen utan eleverna kan fritt röra sig i skolan vilket gör att barnen rör sig mer. Dessvärre är detta inte tillräckligt för barnen utan den dagliga fysiska aktiviteten behöver utökas även för barn i Montessoriskolor.

Varför har antalet timmar motion per vecka i skolan minskat under åren?
Resurserna i skolorna har minskat i förhållande till det totala behovet av resurser. De resurser som finns har därför omfördelats.

Vad blir konsekvensen av för lite motion hos barn?
Följderna av för lite fysisk aktivitet är oöverskådliga. Nedan följer ett urval av konsekvenserna:
- Trötthet/hängighet
- Koncentrationssvårigheter
- Inlärningsproblem
- Aggressivitet
- Låg stresströskel
- Sömnproblem
- Fetma
- Diabetes
- Spänningshuvudvärk
- Förhöjda blodfetter vilket i längden ger hjärt- och kärlsjukdomar
- Benskörhet

Hur kan man öka antalet timmar motion i veckan utan att det sker på bekostnad av den övriga undervisningen?
Genom att införa moment av fysisk aktivitet i olika andra ordinarie skolämnen. Samt möjliggöra tillgång till olika aktiviteter i anslutning till fritidsverksamheten. Detta kommer delvis att ske i samarbete med idrottsorganisationer.

Krävs det extra personal för att öka den fysiska aktiviteten i skolan?
Nej, det krävs inte extra personal för att utöka den fysiska aktiviteten. Däremot behövs engagerad och utbildad personal som har förmågan att tänka kreativt och se hur man kan införa fysisk aktivitet i olika ämnen.

Vad är skillnaden på rörelse, fysisk aktivitet och motion?
Rörelse: Användandet av fysiska rörelser i ett pedagogiskt syfte. ”handen är hjärnans redskap
Fysisk aktivitet: Rörelse i syfte att bemästra kroppen och förbättra kroppskännedom genom t e x träning av fin- och grovmotorik och balans
Motion: Fysisk aktivitet där den centrala effekten är pulshöjande
För enkelhetens skull använder vi termen fysisk aktivitet som samlingsbegrepp för alla de tre formerna.

Vad ska BMSL satsa på att öka: rörelse, fysisk aktivitet eller motion?
I förhållande till Montessori som redan integrerar rörelse i pedagogiken kommer BMSL att satsa på utökad fysisk aktivitet och motion. I förhållande till ”vanliga” svenska skolor kommer BMSL att utöka både rörelse, fysisk aktivitet och motion.

Hur ska en timme motion om dagen kunna genomföras i skolan?
Eleven kommer att erbjudas flera fysiska aktiviteter per dag. Eleven väljer i sin veckoplanering vilka aktiviteter han/hon vill delta i.

Därutöver kommer att rörelserum och utemiljö med inspirerande redskap och material finnas tillgängliga för barnen under hela dagarna.

Är det tänkt att undervisningen ska blandas med rörelser eller är det tänkt att motion ska ske som en separat aktivitet?
Både och. Rörelse är en del av undervisningen då pedagogiken stöds av arbete med konkreta material. Dessutom kan barnen fritt ta rast och röra sig när han/hon känner att det behövs. Därutöver organiseras planlagda separata, dagliga aktiviteter som barnet kan anmäler sig till via sin veckoplanering.

Hur påverkar fysisk aktivitet den direkta prestationen i andra ämnen?
Ökad fysisk aktivitet medför ökad syreupptagningsförmåga som medför ökad koncentration och vakenhet som gör att inlärningen underlättas.

Vem kommer att handha den fysiska aktiviteten? Utbildad personal?
Samtliga pedagoger på skolan har en grundutbildning som möjliggör ansvar för fysiska aktiviteter. Därutöver har vissa lärare en specialutbildning i fysisk aktivitet/idrott.

Vilka direkta hälsoeffekter kan uppnås, på kort respektive lång sikt?
På kort sikt ökar man koncentrationen och inlärningsförmågan. Trötthet och hängighet minskar och man får en högre stresstålighet.

På längre sikt undviker man fetma, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Man minskar också risken för benskörhet.

Har BMSL plats för ordentlig fysisk aktivitet?
En stor del av den fysiska aktiviteten kommer att ske utomhus. Trädgården kommer därför att anpassas och anläggas så att ordentligt utrymme kommer att finnas för olika slags fysisk aktivitet. Förskolan kommer att vara belägen vid Flyinge Kungsgård som innehåller stora rekreationsområden vilket kommer att innebära att stora gröna ytor finns tillgängliga i förskolans närhet för lärarledda fysiska aktiviteter.Mer om hälsoprofilen:
Hälsa och fysisk aktivitet

Mer om BMSL-konceptet:
Montessoripedagogiken
Flerspråkig verksamhet
Värdegrunden
 
Cosmopolitan Minds - Flyinge Kungsgård 1803, 247 93 Flyinge - 0730-96 00 61 - info@cosmopolitanminds.se.