SW | EN | FR

  Hälsa och fysisk aktivitet

BMSL-konceptet står för en hälsofrämjande verksamhet. Detta innebär att vi skapar möjligheter för barnen att hitta en hälsosam livsstil. Detta omfattar inte bara motion utan även kosten och kunskap om t ex den egna kroppen.

Trots att de flesta idag känner till vad som är bra respektive dåligt för den egna hälsan har många en passiv livsstil. Vanorna till ett aktivt liv grundläggs lättast tidigt och BMSL-konceptet vill locka och stimulera barnen till att uppnå en hälsosam livsstil. Förutom den fysiska hälsan är personalen även observant på den mentala och sociala hälsan hos barnen.

Olika former av fysisk aktivitet, friluftsliv och rekreation har stor betydelse för hälsan. Barn behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar och hur regelbundna vanor påverkar det fysiska och psykiska välbefinnandet.

BMSL-konceptets hälsodel väcker nyfikenhet och intresse för fysiska aktiviteter. Ett grundläggande syfte är också att skapa förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina egna villkor. Barnen ska inte känna sig tvingade eller pressade.

Rörelse är integrerad i undervisningen i enlighet med Montessori och är en del av livet på förskola och skolan. Dessutom erbjuds utökad fysisk aktivitet varje dag. Barnen/eleverna ska ges möjlighet att prova ett varierat utbud av fysiska aktiviteter. Varje barn ska ges möjlighet att hitta en fysisk aktivitet som de trivs med och som de regelbundet utövar frivilligt.

Barn som är sent utvecklade när det gäller motoriken behöver stöttas, röra på sig mycket och har extra behov av fysisk aktivitet för att träna koordination, rumsuppfattning m m.


Integrerad rörelse

Maria Montessori var en föregångare när det gäller rörelsens betydelse för den psykiska utvecklingen. Genom rörelser utvecklar barnen sin kropps- och rumsuppfattning. Att bli säker i sina rörelser ger barn självförtroende och tillit till sin egen förmåga.

Den motoriska utvecklingen följer en given ordning och den går även hand i hand med sinnenas och intellektets utveckling.Ett barn måste få vara i rörelse under sin barndom för att kunna utveckla t ex minne, kunskap och språk. Även den sociala förmågan påverkas av rörelseutvecklingen.

Barnet inre drivkraft att förfina sina rörelser till fulländning gör att de hela tiden utmanar sig själva, repeterar och lär sig. Att få använda händerna vid inlärning ökar barnens förståelse för det som ska läras in och även koncentrationsförmågan. Därför arbetar barnen med konkret material i Montessoriskolan.

Förskole- och skolmiljön ska därför, både inomhus och utomhus, anpassas till barnens behov så att man stimulerar deras lust att röra sig.

Rörelse är integrerad i undervisningen i enlighet med Montessori och är en del av livet på förskolan/skolan. Vid användningen av såväl det konkreta Montessorimaterialet (för matematik o s v) som för de praktiska vardagsövningarna (knyta skösnören, bära saker o s v) ingår olika rörelsemoment. Dessutom finns separata rörelserum med olika övningar för t ex balans.


 

I BMSL-logotypen representeras hälsoprofilen av det glada och aktiva barnet.

Daglig fysisk aktivitet och rörelse ingår i BMSL-konceptet som en integrerad del av verksamheten. Syftet är att öka barnets totala välbefinnande och inlärningsförmåga samt att grundlägga en hälsosam livsstil.

Den orange färgen står för bl a glädje, sprudlande rörelse och spontanitet, uppmuntran, framgång och stimulans, social sällskaplighet och livfullhet. Orange stimulerar också intellektet.


Utökad rörelse

Att utveckla allsidiga rörelseaktiviteter är grundläggande för en aktiv och hälsofrämjande livsstil. En positiv upplevelse av rörelse och rytm är i sin tur en grund för individuella och kollektiva övningar och främjar på så sätt såväl den improvisatoriska och estetiska som den motoriska förmågan. Detta ger möjligheter att utveckla tanke och känsla, rörelse- och idrottsfärdigheter samt träna kondition, styrka och rörlighet.

I BMSL-konceptet ingår utökad daglig fysisk aktivitet. Barnen/eleverna ges möjlighet att prova ett varierat utbud av fysiska aktiviteter. Varje barn ska kunna hitta en fysisk aktivitet som de trivs med och som de regelbundet utövar frivilligt.

Utbudet består av idrott och lekar, samt vistelse i naturen. Barnen deltar själva i planeringen av vilka aktiviteter de vill deltaga i. Det finns olika valbara aktiviteter inom kategorier som t ex bollsport, utomhuslek o s v.


Mer om hälsoprofilen:
Vanliga frågor

Mer om BMSL-konceptet:
Montessoripedagogiken
Flerspråkig verksamhet
Värdegrunden
 
Cosmopolitan Minds - Flyinge Kungsgård 1803, 247 93 Flyinge - 0730-96 00 61 - info@cosmopolitanminds.se.