SW | EN | FR

  Flerspråkig verksamhet

Det internationella perspektivet är ett av de övergripande perspektiv som särskilt omnämns i läroplanerna för både det obligatoriska och frivilliga skolväsendet. Det internationella perspektivet i undervisningen är bland annat viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang, för att skapa internationell solidaritet och förbereda eleverna för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser.

BMSL integrerar det franska och engelska språket i den vardagliga skolundervisningen och förskole- samt fritidsverksamheten. Detta sker genom att det finns personal som talar de olika språken som sitt modersmål och genom att personalen alltid talar sitt modersmål med barnen, oavsett ämne eller aktivitet. Utbildningsmaterialet finns på såväl franska och engelska som svenska.

Allt material och alla böcker samt all undervisning/verksamhet är från start tillgänglig för barnen på samtliga tre språk. Icke fransk-, svensk- respektive engelsktalande barn initieras till de nya språken genom i första hand praktiska och fysiska aktiviteter. Efter det att barnen har uppnått en tillräcklig nivå för att kunna tillgodogöra sig fakta på resp språk blir det fler teoretiska och abstrakta övningar. Enkelt uttryckt kan man beskriva inlärningsskedet såhär:
  1) barnet exponeras för språket, d v s hör och ser det
  2) barnet härmar och börjar kommunicera med enstaka ord insprängda i det språk han redan kan, t ex jag har en blue krita
  3) barnet lär sig fler och fler ord och kommunicerar så småningom med hela meningar, t ex I have a blue krita
  4) barnet börjar skriva, först enstaka ord och efterhand meningar
  5) barnet introduceras till grammatiken

Denna språk- och innehållsintegrerade metod kallas immersion (språkbad) och innebär alltså att man hela tiden exponerar barnen för språken. BMSL-konceptet skapar på detta vis en flerspråkig miljö, det sätt som visat sig vara det bästa att lära sig främmande språk (näst efter att vistas i landet). Pedagogerna rättar inte barnens fel men upprepar det korrekta så att barnen hör hur det ska vara (OK, you have a blue crayon, here is a red crayon) samt illustrerar språket med det han/hon gör.

Initiering till främmande språk
Montessoripedagogiken bygger på att lärarna följer upp barnen och planerar barnens inlärning utifrån det enskilda barnets nivå, mottaglighet, intresse och förmåga. Pedagogerna stimulerar barnen och följer upp deras språkutveckling enligt följande principer:

Exponerar barnen för de nya språken genom praktiska och sociala övningar, t ex musik, idrott etc.

Introducerar de nya språken i mer abstrakta ämnena så som historia, geografi, matematik etc när barnet nått en tillräcklig förståelsenivå för att kunna tillgodogöra sig faktakunskaper.

Varje pedagog pratar endast sitt modersmål med eleverna.


 

I BMSL-logotypen representeras språk av den lila pratbubblan.

I verksamheter som följer BMSL-konceptet ligger stort fokus på kommunikation och flerspråkighet.

Den lila färgen står för bl a kommunikation, gränsöverskridande, medvetenhet, frid, andlighet, magi, värdighet, ära, moral, göra oss hörda, självförtroende, vilja, ambitioner, framsteg i arbetet, utmaningar, fantasi, framtid, genialitet och kreativitet.

Mer om språkbadsmetoden

Det viktigaste för den tidigare inlärningen hos barn är att säkerställa en kontinuerlig exponering till språket. Detta sker genom miljön i förskolan och skolan på följande vis:

material på de tre språken

pedagoger med svenska, engelska, och franska som modersmål

språk- och ineehållsintegrerad aktivitet/undervisning

internationella projekt och kontakt med andra skolor


Mer om flerspråkig undervisning:
Vanliga frågor
Bara fördelar med flerspråkighet enligt forskarna
Här pratar ettåringarna tre språk

Mer om BMSL-konceptet:
Montessoripedagogiken
Hälsa och fysisk aktivitet
Värdegrunden
 
Cosmopolitan Minds - Flyinge Kungsgård 1803, 247 93 Flyinge - 0730-96 00 61 - info@cosmopolitanminds.se.