SW | EN | FR

  Montessoripedagogiken

Montessoripedagogiken grundar sig på Maria Montessoris forskning och är den enda pedagogik som bygger på barns psykiska utveckling. Maria Montessori hade en stor tilltro till barns förmåga och hon såg den inre drivkraft som barn använder för att utvecklas och bli självständiga. Samma behov och utvecklingsfaser finns hos alla barn oavsett vilken kultur eller tid de lever i.

Det mottagliga sinnet
Barn lär sig genom att absorbera intryck från sin omgivning. De formas av dessa och bygger upp sin kunskap från ingenting. Barn lär sig genom att undersöka världen och bygger upp sig själva genom alla de erfarenheter de gör i omgivningen. Det är viktigt att låta barnen välja aktivitet, låta dem hålla på i sin egen takt och låta dem avsluta när de vill. Många vuxna avbryter utan eftertanke ett barns aktivitet, irriterade över det långsamma tempot, och tar över barnets sysslor. Men barn som ständigt avbryts kan bli osäkra på sin egen förmåga.

De sensitiva perioderna
Alla barn följer ett visst mönster i sin utveckling. Under olika perioder är de speciellt mottagliga för olika sorters kunskap. Vi bör ta vara på dessa "sensitiva perioder" i undervisningen.

Utveckling i egen takt
Varje barn skall ha rätt att utvecklas i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar. Ett barns utveckling kan aldrig forceras.

Frihet i fostran
Frihet att välja aktivitet och möjligheten att arbeta ostört är viktiga förutsättningar för inlärning.

Ingen kan lära någon annan något
Läraren kan bara hjälpa barnet att lära sig själv. Lärarens roll är att observera barnets utveckling och erbjuda lämpligt material att arbeta med.

Alltings samband och beroende
I Montessoripedagogiken betonas att allting har ett samband och att vi alla är beroende av varandra och naturen. Montessori kallade detta "den kosmiska planen". Syftet är att skapa harmoniska människor i harmoni med sin omgivning.

Att ta ansvar
Barn behöver tränas redan från tidig ålder att ta ansvar för sitt eget arbete. De behöver också lära sig att ta hand om sin omgivning och varandra.

Montessorimiljön
Den miljö barnen vistas i skall vara anpassad efter deras behov. Den ser olika ut i olika åldrar eftersom deras behov växlar med mognaden.

 

I BMSL-logotypen representeras Montessoripedagogiken av den röda mattan.

Inom Montessori arbetar barnen ofta på mattor på golvet. Det finns små mattor för enskilda övningar och det finns större mattor för gruppaktiviteter och -samlingar. Barnen väljer själva när de vill arbeta på en matta eller vid ett bord.

Den röda färgen står för bl a värme, ömhet, omsorg, instinkt, kärlek, passion, tillhörighet, mod, (vilje)styrka och livskraft.

Montessoriauktorisation

För att vara en auktoriserad Montessoriskola måste verksamheten uppfylla Svenska Montessoriförbundets krav på auktorisation:

I skolan skall minst 2/3 av den pedagogiska personalen vara Montessoriutbildad (Namex-examinerad) och högskoleutbildad.

Undervisningen skall vara åldersintegrerad med minst två åldersgrupper i samma grupp. Åldersblandade grupper främjar förståelse och hjälpsamhet.

Det fria valet tillämpas. Med det fria valet menas att barnet själv efter intresse och i samråd med läraren väljer arbetsområde, arbetsformer, arbetsplats och tid för arbete.

Miljön skall vara förberedd och utrustad med Montessorimaterial. Varje barn skall kunna finna material som är utvecklande och stimulerande.

Ett oavbrutet arbetspass på 2-3 timmar. Arbetspass på 2 - 3 timmar ger alla barn mellan 6 - 12 år möjlighet att arbeta efter sin egen arbetscykel.

Individuella arbetsplaner, individualiserad undervisning fordrar individuella arbetsplaner. Barnet tränas tidigt att ta ansvar för sin inlärning. Inom ramen för kursplanerna kan de välja tillsammans med läraren vad, när och på vilket sätt de skall arbeta med olika moment.


Mer om Montessori:
Vanliga frågor

Mer om BMSL-konceptet:
Flerspråkig verksamhet
Hälsa och fysisk aktivitet
Värdegrunden
 
Cosmopolitan Minds - Flyinge Kungsgård 1803, 247 93 Flyinge - 0730-96 00 61 - info@cosmopolitanminds.se.